Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
CZK
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů – Autovignet Kft.

Jako správce údajů společnost AutoVignet Kft., Která provozuje webové stránky autovignet.hu respektuje práva na ochranu soukromí a údajů a vymáhání práv jejich zákazníků a všech ostatních zúčastněných stran navštěvujících a používajících webové stránky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES po provedení nařízení o ochraně údajů) informujeme vás o následujících skutečnostech:

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytovaných na webových stránkách cz.autovignet.hu je

AutoVignet Kft.
Sídlo: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 2.
Dňové číslo: HU27116861
Registrační číslo: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

(dále: poskytovatel služeb, správce údajů) považuje následující předpisy dostupné na https://cz.autovignet.hu/ochrana-udaju/ (dále jen: oznámení, předpisy) za závazné.

Tato zásada správy údajů je platná až do jejího odvolání a správce údajů ji může kdykoli jednostranně změnit.Změny nařízení vstoupí v platnost jejich zveřejněním na webových stránkách https://cz.autovignet.hu/ochrana-udaju/

Správce údajů předává osobní údaje pouze poskytovatelům služeb, kteří správci údajů poskytují služby nezbytné pro výkon činnosti, jako je provoz IT systémů, poskytování účetních služeb a plnění dohod o fakturaci a vypořádání, poskytování právních služeb, zajištění provádění bankovních plateb orgánům zmocněným k získávání osobních údajů v souladu s ustanoveními platného práva. V takových případech je množství přenášených údajů omezeno na nezbytné minimum v souladu se zásadou ukládání údajů. V takových případech je množství přenášených údajů omezeno na nezbytné minimum v souladu se zásadou ukládání údajů. Informace, které poskytnete, mohou být navíc zpřístupněny příslušným orgánům, pokud to vyžadují platné zákony.

I. Obecné pojmy

„osobní údaje“: jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); lze identifikovat fyzickou osobu na základě přímých nebo nepřímých jednoho nebo více faktorů, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, číslo, údajů o poloze, online identifikátoru nebo jeden nebo více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identity;

„zpracování údajů“: automatizovanými nebo neautomatizovanýmik způsoby prováděná jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, systematizace, třídění, ukládání, transformace nebo změna, vyhledávání, konzultace, používání, komunikace, přenos nebo jiné prostředky harmonizace nebo propojení, omezení, vymazání nebo likvidace;

„správce údajů“:fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro určení správce stanovena také právem Unie nebo členského státu;

„zpracovatel údajů“:jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;

„příjemce“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, ať už jde o třetí stranu či nikoli.Orgány veřejné moci, které mohou mít přístup k osobním údajům v rámci individuálního vyšetřování v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s příslušnými pravidly ochrany údajů v souladu s účely zpracování;

„souhlas subjektu údajů“: dobrovolné, konkrétní a dobře informované a jednoznačné prohlášení o vůli subjektu údajů, které prostřednictvím prohlášení nebo jednoznačného prohlášení o souhlasu naznačuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají;

„porušení zabezpečení osobních údajů“: narušení bezpečnosti, které má za následek náhodné nebo nezákonné zničení, ztrátu, změnu, neoprávněné sdělení nebo neoprávněný přístup k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovaným osobním údajům.

II. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje:

a) musí být zpracovávány zákonně a spravedlivě a způsobem, který je pro subjekt údajů transparentní („zákonnost, řádný postup a transparentnost“);

b) jsou shromažďovány pro konkrétní, výslovné a legitimní účely a není s nimi zacházeno způsobem neslučitelným s těmito účely; další zpracování pro účely údajů pro archivaci ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely („omezení účelu“) se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem v souladu s čl. 89 odst. 1;

c) z hlediska účelu zpracování údajů musí být přiměřené a relevantní a omezeny na to, co je nezbytné („ukládání údajů“);

d) musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou nepřesné pro účely zpracování, byly neprodleně vymazány nebo opraveny („přesnost“);

e) musí být uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány; osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pouze pokud je zpracování osobních údajů prováděno v souladu s čl.89 odst.1 za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s tímto nařízením; rovněž se zřetelem na provádění vhodných technických a organizačních opatření stanovených v tomto nařízení na ochranu práv a svobod subjektů údajů („omezená kapacita úložiště“);

f) musí být zpracovávány takovým způsobem, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením osobních údajů („integrita a důvěrnost“), za použití vhodných technických nebo organizačních opatření.

Správce údajů odpovídá za soulad s výše uvedeným a musí být schopen tento soulad prokázat („odpovědnost“).

Správce údajů prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zásadami stanovenými v této části.

III. Právní základy

Správa údajů o činnosti správce údajů je založena na následujícím právním základě:

a) o dobrovolném souhlasu (čl.6 odst.1 písm. a) GDPR):

V případě zpracování údajů na základě dobrovolného souhlasu mohou subjekty údajů svůj souhlas odvolat v kterékoli fázi zpracování údajů.V některých případech je manipulace, ukládání a přenos daného rozsahu údajů ze zákona povinná, o čemž správce údajů subjekty zvlášť informuje.

b) plnění smlouvy (čl.6 odst.1 písm. b) GDPR):

V případě, že je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je jedna ze stran.

c) splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR):

Zahrnuje splnění zákonné povinnosti, pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti týkající se správce údajů (např. splnění účetní povinnosti).

d) oprávněný zájem (čl.6 odst.1 písm. f GDPR)

Zpracování údajů je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Ve všech případech, kdy správce údajů hodlá použít osobní údaje k jinému účelu, než ke kterému byly původní údaje shromážděny, informuje uživatele a získá jeho předchozí výslovný souhlas nebo mu poskytne možnost zakázat jejich použití.Správce údajů nekontroluje osobní údaje, které mu byly poskytnuty.Osoba, která údaje poskytla, je výlučně odpovědná za přiměřenost poskytnutých osobních údajů.

Výjimkou z ustanovení obsaženého v tomto oddíle je použití údajů ve statisticky souhrnné formě, která nesmí obsahovat žádné další údaje vhodné pro identifikaci subjektů údajů v jakékoli formě, a proto nelze považovat za správu údajů nebo přenos údajů.

S ohledem na příslušná ustanovení GDPR není správce povinen jmenovat inspektora ochrany údajů, protože správce není orgánem veřejné moci ani orgánem vykonávajícím veřejný úkol,činnosti správce nezahrnují žádnou operaci vyžadující pravidelné a systematické sledování uživatelů na vysoké úrovni a správce nezpracovává konkrétní údaje ani osobní údaje týkající se rozhodnutí o stanovení trestní odpovědnosti a trestných činů.

IV. Správa údajů

a) Prodej dálničních známek

Správce údajů prodává elektronické známky, tj. prostřednictvím webových stránek může subjekt údajů zakoupit svou maďarskou dálniční známku online bez registrace.

Účel správy dat: kontaktovat potenciální zákazníky (zúčastněné strany); informace; a podpora prodeje; záznam nákupních a fakturačních údajů.Právní základ pro správu údajů: dobrovolný souhlas, plnění smlouvy a dodržování zákona o účetnictví.Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, telefonní číslo, e-mail, poznávací značka (povinné: e-mail, poznávací značka).Pokud zákazník požaduje fakturu, požadujeme další povinné údaje: fakturační jméno, fakturační adresa, daňové číslo.Lhůta pro vymazání údajů: pokud po registraci nenásleduje nákup do 5 let, pak 5 let od registrace, podle § 169 odst. 2 zákona o účetnictví, 8 let od vystavení faktury po nákupu.

b) Zákaznická korespondence

Chcete-li kontaktovat správce údajů, můžete jej kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v těchto informacích nebo na webových stránkách (vyplněním e-mailu nebo kontaktního formuláře).Správce údajů nejpozději do 5 let po komunikaci vymaže všechny e-maily, které přijal, spolu se jménem odesílatele, e-mailovou adresou, datem a časem a dalšími osobními údaji uvedenými ve zprávě. Právní mázev správy údajů: dobrovolný souhlas nebo plnění smlouvy.

c) Záznam telefonních hovorů

Správa správce údajů související s prodejem dálničních známek je dostupné na telefonním čísle +36205885618, zde zaznamenané konverzace budou zaznamenány.Účel správy údajů: vymáhat práva zákazníků a správce údajů, poskytovat důkazy pro urovnání případných právních sporů, které mají být následně prokázány, a následně prokázat dohody, zajištění kvality, plnění zákonných povinností, vyřizování stížností.Právní základ pro správu údajů: dobrovolný souhlas subjektu údajů, v případě stížnosti odstavec (2) § 288 zákona o úvěrových institucích a finančních podnicích. Rozsah spravovaných údajů: číslo, datum a čas hovoru, záznam telefonního rozhovoru a další osobní údaje poskytnuté během rozhovoru. Termín pro vymazání údajů: v případě otázky týkající se prodeje dálničních známek podle odstavce (3)§ 31. zákona 2005. CXXXIII 30 dnů. Použitý zpracovatel dat: Telenor Magyarország Zrt. (Sídlo: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., registrační číslo společnosti: 13-10-040409).

V. Zpracovatelé údajů

Správce údajů používá k provádění svých činností zpracovatele údajů. Zpracovatelé údajů nepřijímají nezávislé rozhodnutí, jsou oprávněni jednat pouze v souladu s dohodou se správcem údajů a přijatými pokyny. Správce údajů sleduje práci zpracovatelů údajů.

Osobní údaje budou na základě jejich smlouvy předány následujícím příjemcům:

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (1027 Budapešť, Kapás utca 6-12. Registrační číslo společnosti: 01-10-047569; DIČ: 24151667-2-4)
Přenášená data: insignie, SPZ, údaje o zakoupené známce (typ, doba platnosti)
Správa dat: https://nmzrt.hu/egyeb-informaciok/adatvedelem

KBOSS.hu Kft. (1031 Budapešť, Záhony utca 7 / C .. registrační číslo společnosti: 01-09-303201; DIČ: 13421739-2-41)
Přenášená data: jméno, fakturační údaje, e-mailová adresa
Správa dat: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

OTP Mobil Kft. (1143 Budapešť, Hungária krt. 17-19; registrační číslo společnosti: 01-09-174466; DIČ: 24386106-2-42)
V případě zneužití údajů o kartě souvisejících s platbou platební kartou, podvodu, podezření na podvod, budou předány následující údaje:, jméno, fakturační údaje, e-mail, IP.
Správa dat: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

EZIT Kft. (1132 Budapešť, Victor Hugo u. 18-22., IČ: 01-09-968191, DIČ: 23493474-2-41)
Hostingové služby (webhosting).
Správa dat: https://www.ezit.hu/adatvedelem/

Náš korespondenční systém spravuje společnost Google LLC („Google“); ústředí: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ochrana osobních údajů: https://gsuite.google.com/intl/cs/features/

Správce údajů používá k zasílání transakčních dopisů a newsletterů externího zpracovatele dat.

Transakční dopisy:

Mailgun Technologies, Inc. (548 Market Street Suite 43099 San Francisco, CA 94101 USA;)
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.mailgun.com/privacy-policy/

Odběr dopisů:

AWS Europe (Amazon EU S.a.r.L., 23 r. Du Puits Romain, 8070 Bertrange, Lucembursko)
Ochrana osobních údajů: https://aws.amazon.com/privacy/

Správce dat používá externího poskytovatele služeb webové analýzy.Tento poskytovatel služeb třetí strany příležitostně poskytuje služby k přizpůsobení nebo analýze služeb a sestavování statistik pomocí značky clicktagu (metrika, která identifikuje kliknutí na konkrétní reklamu) nebo jiných metrik kliknutí.Soubory cookie umístěné tímto externím poskytovatelem služeb lze z dotčeného zařízení kdykoli odstranit a použití souborů cookie můžete obvykle odmítnout výběrem příslušného nastavení prohlížeče.Soubor cookie umístěný externím poskytovatelem služeb lze identifikovat na základě domény spojené s tímto souborem cookie.Externí poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje, které mu byly předány, v souladu s vlastními informacemi o ochraně údajů.

Externí poskytovatel služeb webové analýzy spolupracující s správcem údajů:

Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Ochrana osobních údajů: https://gsuite.google.com/intl/cs/features/

Google Analytics používáme povolením anonymizace IP, další informace na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu

V takovém případě provede Analytics anonymitu adresy v nejbližší možné fázi sítě pro sběr dat.Funkce anonymizace IP adresy Analytics vynuluje poslední oktet IP adres uživatelů IPv4 a posledních 80 bitů IPv6 adres na nulu krátce po vstupu do sítě pro sběr dat Analytics.V takovém případě systém nikdy nezapíše na disk úplnou adresu IP.

VI. Zásady používání souborů cookie

Co jsou sušenky, neboli cookies?

Cookies je balíček informací, který server odesílá do prohlížeče, který jej zasílá zpět na server pokaždé, když je serveru zaslán požadavek.Soubory cookies jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele, čímž poskytují efektivnější a přizpůsobenější uživatelské prostředí.

Jaký druh cookies používáme?

Na webových stránkách autovignet.hu používáme takzvané cookies první strany a cookies třetích stran.Při prohlížení webových stránek autovignet.hu se může dotyčná osoba setkat s cookies první strany, jako jsou technické, relační, trvalé a funkční cookies.Technické soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu.Ty vám umožňují navigaci mezi různými částmi webových stránek a používat určité funkce. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory cookies, které vám umožňují rychle a snadno procházet webové stránky při prohlížení.Trvalé soubory cookie překračují dobu každého procházení a zůstávají v prohlížeči po nastavenou dobu po relaci (pokud soubory cookie nevymažete).Aby se zlepšila uživatelská zkušenost, funkční soubory cookie detekují prostředky, kterými jste otevřeli naše webové stránky, pamatuje na předchozí rozhodnutí uživatelů (například jazyk, který si vyberete, nebo region, ve kterém se nacházíte).
Tímto způsobem vám můžeme nabídnout lepší a osobnější funkce.

Soubory cookie třetích stran zahrnují výkonnostní soubory cookie (od Google Analytics): shromažďují anonymní a agregované informace o vašem online chování (jako je typ prohlížeče, adresa internetového protokolu (IP), použitý operační systém, datum a čas návštěvy webu atd.). ) pro statistické účely a vytváření profilů návštěvníků.

Námi používané soubory cookie neshromažďují údaje, které by mohly odhalit vaši identitu, a proto nám neumožňují vaši identifikaci.Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastní / neprovozuje správce údajů (obsah, odkazy od třetích stran), správce údajů není odpovědný za postupy ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

Jak odmítnout cookies?

Tato nastavení obvykle najdete v nabídce „Možnosti“ internetového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že tento web je navržen tak, aby používal soubory cookie, takže jejich částečné nebo úplné zakázání může ovlivnit použitelnost tohoto webu, zabránit komunikaci a zabránit vám tak využívat všechny jeho funkce.Nastavení lze kdykoli změnit.

VII. Bezpečnost údajů

Počítačové systémy správce údajů a další úložiště dat jsou umístěny v jeho ústředí a u jeho zpracovatelů údajů.Správce údajů vybírá a provozuje IT nástroje používané ke správě osobních údajů během poskytování služby takovým způsobem, aby zpracovávané údaje:

a) byly přístupné osobám, které na to mají nárok („dostupnost“);
b) byla zajištěna jeho pravost a ověřování („ověřování správy údajů“);
c) bylo možné prokázat jeho integritu („integrita dat“);
d) je chráněný před neoprávněným přístupem („důvěrnost údajů“).

Správce údjaů chrání data vhodnými opatřeními, zejména před neoprávněným přístupem, změnami, přenosem, zveřejněním, vymazáním nebo zničením, jakož i před náhodným zničením, poškozením nebo znepřístupností v důsledku změn použité technologie.

Za účelem ochrany datových souborů zpracovávaných elektronicky v jeho různých registrech správce údajů zajistí pomocí vhodného technického řešení, aby uložené údaje, není-li zákonem umožněné, nemohly být přímo propojeny a přiřazeny k subjektům údajů.

Správce údajů s ohledem na současný stav techniky zajistí, aby bezpečnost zpracování údajů byla chráněna technickými, organizačními a organizačními opatřeními, která poskytují úroveň ochrany odpovídající rizikům spojeným se zpracováním údajů.

Správce údajů během správy dat uchová:

a) důvěrnost: chrání informace tak, aby k nim měl přístup pouze ten, kdo je k tomu oprávněný;
b) integrita: chrání přesnost a úplnost informací a způsob zpracování;
c) dostupnost: zajištění toho, když to oprávněný uživatel potřebuje, měl skutečný přístup k požadovaným informacím a že jsou k dispozici prostředky k tomu.

Informační systém a síť správce údajů a jeho partnerů jsou chráněny proti počítačovým podvodům, špionáži, sabotáži, vandalismu, požáru a záplavám, jakož i proti počítačovým virům, počítačovým hackerům a útokům typu „odepření služby“. Provozovatel zajišťuje bezpečnost prostřednictvím celosystémových a aplikačních ochranných postupů.

Správce údajů informuje subjekty údajů o tom, že elektronické zprávy přenášené na internetu, bez ohledu na protokol (e-mail, http, https, ftp atd.), jsou zranitelné vůči síťovým hrozbám, které vedou k nekalé činnosti, sporu o smlouvě nebo zveřejnění či úpravě informací. Za účelem ochrany před takovými hrozbami přijme správce veškerá preventivní opatření, která jsou od něj požadována.Monitoruje systémy, aby zaznamenávaly všechny bezpečnostní incidenty, a poskytuje důkazy o každém bezpečnostním incidentu.Monitorování systému také umožňuje kontrolovat účinnost přijatých preventivních opatření.

VIII. Možnost přenosu dat

Správce údajů je oprávněn a povinen předat příslušným orgánům všechny osobní údaje, které má k dispozici a které jsou jimi řádně uchovávány, které jsou mu uložené jako povinnost předat osobní údaje ze zákona nebo ze závazné úřední povinnosti.Správce údajů nemůže nést odpovědnost za takové přenosy a jejich důsledky.Správce údajů je oprávněn s výslovným souhlasem subjektu údajů předat osobní údaje uvedené v oprávnění třetí osobě uvedené v povolení za účelem a po dobu stanovenou v povolení.Zacházení s přenášenými údaji se řídí ustanoveními o správě údajů třetí strany.Správce údajů vede o předání údajů záznam, aby ověřil zákonnost předání a zajistil informování subjektu údajů.

IX. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo (dále jen „právo na přístup“) získat zpětnou vazbu od správce údajů, zda probíhá zpracování jeho osobních údajů, a pokud takové zpracování probíhá, má právo na přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v nařízení.

Subjekt údajů má právo („právo na opravu“) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, na jeho žádost bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelu zpracování údajů má subjekt údajů právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů (mimo jiné prostřednictvím doplňkového prohlášení).

Subjekt údajů má právo („právo na výmaz“) na výmaz svých osobních údajů bez zbytečného odkladu na jeho žádost a správce údajů je povinen za určitých podmínek osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazat.

Právo být zapomenut: pokud správce údajů zveřejnil osobní údaje a je povinen je vymazat, podnikne přiměřené kroky, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informoval správce údajů spravujících údaje, že subjekt údajů požádal vymazání odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či duplikátů těchto osobních údajů.

Subjekt údajů má právo („právo na omezení zpracování údajů“), že na jeho žádost správce údajů omezí zpracování údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů; v takovém případě se omezení vztahuje na dobu, která správci umožňuje ověřit přesnost osobních údajů;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů je proti vymazání údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití;
  • správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování údajů, ale subjekt údajů je požaduje za účelem podání, vymáhání nebo ochrany právních nároků;
  • dotyčný protestoval proti zpracování údajů; v takovém případě platí omezení po dobu, po kterou se stanoví, zda oprávněné důvody správce mají přednost před dotčenými oprávněnými důvody.

Subjekt údajů má právo („právo na přenositelnost údajů“) obdržet osobní údaje, které se ho týkají, poskytnuté správci údajů ve strukturovaném, široce používaném strojově čitelném formátu a předávat tyto údaje jinému správci údajů aniž by správce, jemuž byly osobní údaje zpřístupněny, toto zabránil.

Právo vznést námitku: v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu nebo orgánu veřejné moci jako právního základu má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů kdykoli z důvodů souvisejících s jeho situací, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Námitky v případě přímého získání podniku: pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého získávání podniků, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho za tímto účelem týkají, včetně profilování, pokud jde o přímé získávání podniků.Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého získání podniku, osobní údaje již nemohou být pro tento účel zpracovávány.

X. Lhůta pro učinění opatření

Správce údajů bez zbytečného odkladu, avšak v každém případě do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů o opatřeních přijatých na základě těchto žádostí.V případě potřeby toto lze prodloužit o 1 měsíc.Správce údajů informuje subjekta údajů o prodloužení lhůty s uvedením důvodů zpoždění.Pokud správce na žádost subjektu údajů nepřijme opatření, informuje subjekt údajů neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti, o důvodech nečinnosti a podání stížnosti u dozorového úřadu a soudním opravném prostředku.

XI. Případ porušení zabezpečení osobních údajů

V souladu se zákonem ohlásíme incident ochrany údajů dozorovému úřadu nejpozději do 72 hodin poté, co jsme se o něm dozvěděli.Incident ochrany osobních údajů je zaznamenán do protokolu incidentů pro záznam incidentů ochrany osobních údajů. V případech stanovených zákonem budou o incidentu informováni také dotčení uživatelé.

XII. Možnosti prosazování práva

Správce údajů můžete kontaktovat s dotazem nebo poznámkou týkající se příslušné správy údajů e-mailem, telefonicky nebo doporučeně nebo doporučeně.

AutoVignet Kft.
Sídlo: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 2.
Daňové číslo: HU27116861
Registrační číslo společnosti: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

Subjekt údajů má stížnost týkající se správy údajů přímo u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobody informací (NAIH, 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c.; Telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: https://www.naih.hu/) lze také kontaktovat.

V případě porušení práv subjektu údajů na základě odstavce (1)§ 22 zákona o právu na informace, sebeurčení a svobodu informací může podat žalobu proti správci údajů. Soud spadá do jurisdikce soudu. Soud ve věci jedná mimosoudně. Žaloba může být podle volby subjektu rovněž zahájena u soudu místa, kde má bydliště nebo pobyt.

Poslední úprava: 31. května 2020