Česky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Přepis e-známky

Pokud vlastník vozidla převede vlastnictví vozidla, nebo dojde k ukončení právního vztahu umožňujícího užívání vozidla (např. celkové požkození, poškození krádeží), je možné převést právo na užívání silnice na jiné vozidlo patřící do stejné kategorie mýtného.

V případě přepsání dálniční známky se obraťte přímo na zákaznický servis Národního poskytovatele služeb pro výběr mýtného (NÚSZ) Zrt.:

Telefonní číslo: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Co je potřeba? K převodu změny registračního čísla bude nutné předložit následující:

  • kontrolní kupón (nebo potvrzení o přijetí) obdržený v době nákupu;
  • osvědčení o registraci nového vozidla za účelem ověření, že mýtná kategorie vozidla je stejná jako mýtná kategorie předchozího vozidla;
  • doklad potvrzující prodej vozidla, přijatý krajským (hlavním okresním) úřadem hlavního města a úřadu vlády kraje, nebo doklad potvrzující ukončení jiného právního vztahu umožňujícího použití vozidla, nebo soukromý doklad plné důkazní hodnoty potvrzující, že právní vztah Předložení elektronicky vráceného certifikátu nebo rozhodnutí stačí k prokázání změny vlastníka nebo provozovatele oznámené prostřednictvím zákaznického portálu);

Osud dálniční nálepky vozidla zapojeného do prodeje by měl být urovnán v kupní smlouvě v zájmu zabránění nebo usnadnění vyjasnění následných případů přirážky. Známku lze také přepsat, pokud žadatel předloží věrohodný důkaz, že je oprávněn učinit souběžné prohlášení, předložit doklad o koupi nebo stvrzenku potvrzující nákup nebo zaplatit poplatek za služby u obou vozidel zapojených do přepisování.

Jaké známky lze přepsat?

Po začátku platnosti lze přepsat pouze měsíční a roční e-známky (krajskou známku lze přepsat na jiném vozidle, ale pouze pro stejný kraj), zatímco týdenní nárok lze přepsat pouze před začátkem platnosti.

Pokud dvě vozidla zapojená do přepsání nespadají do stejné kategorie poplatků, přepsání lze provést zaplacením rozdílu v kategorii poplatků, ale je důležité vědět, že rozdíl musí být vyplacen po celou dobu platnosti.

Změna SPZ

Postup se řídí obecnými pravidly pro přepis s tím, že žadatel musí prokázat také skutečnost, že došlo ke změně poznávací značky. Pokud je výměna poznávací značky obecná, bez ohledu na vlastníka nebo zemi registrace, kterou vyžaduje zákon, je přepsání oprávnění bezplatný.

Poškození krádeží / celkové poškození

Pokud bylo vozidlo odcizeno nebo utrpělo celkovou škodu, vystaví zákaznický servis NÚSZ Zrt. nový kontrolní kupón osvědčující nákup práva na stejnou kategorii poplatků a dobu platnosti po předložení osvědčení policie nebo pojistitele.

Chybná kategorie poplatků / změna kategorie poplatků

Pokud bude zjištěna nesprávná kategorie poplatků, je možné změnit tarifní kategorii na správnou kategorii uvedenou v poplatkové vyhlášce v zákaznickém servisu NÚSZ Zrt. Během postupu musí být předložen kontrolní kupón (nebo potvrzení o přijetí) potvrzující nákup práva a osvědčení o registraci vozidla. Registrační značka registrovaná pro novou licenci v příslušné kategorii poplatků musí odpovídat původní poznávací značce ověřené registračním certifikátem. Úprava kategorie poplatků po uložení příplatku nezbavuje povinnosti zaplatit příplatek ani rozdílu předem stanovených příplatků.

Nesprávné SPZ

V případě označení nesprávné SPZ – maximálně na odchylku 3 znaků – do 60 kalendářních dnů od začátku doby platnosti práva na užívání silnice nebo nebo do 60 dnů po obdržení žádosti o platbu příplatku z důvodu nesprávné SPZ, je možné v zákaznickém servisu NÚSZ Zrt. zaznamenat poznávací značku. Během postupu je třeba předložit osvědčení o registraci vozidla, kontrolní kupón (nebo potvrzení o přijetí) potvrzující nákup oprávnění.Po úpravě bude nárok na upravenou poznávací značku platit po celou dobu platnosti. Přepis chyby znaků vyplývající z nahrazení znaků 0 (nula, číslo) a O (o, písmeno) je bezplatné.

Chybný státní znak

V případě označení nesprávných insignií je možné zaznamenat správné insignie v zákaznickém servisu NÚSZ Zrt. Během postupu musí být předložen certifikát o registraci vozidla, kontrolní kupón (nebo potvrzení o přijetí) potvrzující nákup oprávnění. V takovém případě je nárok na upravené insignie platný po celou dobu platnosti.

Doklad o oprávnění

Pokud je poukaz nebo potvrzení o přijetí nároku zničeno, ztraceno nebo poškozeno, může být požadován doklad o oprávnění. Za tímto účelem musí být osvědčení o registraci vozidla předloženo v zákaznickém servisu NÚSZ Zrt. Certifikát lze vystavit pouze na registrační číslo a platnost uvedené v osvědčení o registraci.

Dvojitý nákup

Pokud bylo zakoupeno více než jedno oprávnění pro část nebo celé stejné vozidlo za stejné období, může kupující požádat o uplatnění nadměrného oprávnění. Pokud se počáteční datum nebo doba platnosti několika nároků neshoduje, je zpětný odkup platný pouze v případě, že platnost následného počátečního nároku ještě nezačala, nebo pokud již začal, druhý nárok je platný po celé období.

Zpětný odkup

V zákaznických servisech NÚSZ Zrt. Je také možné zpětně odkoupit práva na užívání silnic, k nimž je třeba předložit osvědčení o registraci vozidla, musí být předložen kontrolní kupón obdržený při nákupu nebo musí být předloženo oznámení o potvrzení. Pokud doba platnosti již byla zahájena, zpětný odkup možný pouze tehdy, pokud je pro dané vozidlo nejprve zakoupeno kratší oprávnění pokrývající období mezi začátkem doby platnosti a dobou odkupu. Po zahájení platnosti již není možné odkoupit krajskou známku.

V zákaznických servisech NÚSZ Zrt. mohou zákazníci platit za své nákupy následujícími způsoby platby: hotovost (HUF, EUR), bankovní karta.