Česky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Všeobecné podmínky

Údaje o poskytovateli služeb

AutoVignet Kft.
Naše společnost je oficiálním prodejcem dálničních známek v Maďarsku.
Sídlo: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 2.
Daňové číslo: HU27116861
Registrační číslo společnosti: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

Naše zásady ochrany osobních údajů najdete kliknutím sem.

I. Obecná ustanovení

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí mezi uživatelem, který zahájil nebo provedl nákup na webových stránkách autovignet.hu, dále jen „uživatel“, a AutoVignet Kft. (Dále jen „poskytovatel služeb“).„Uživatel“ a „Poskytovatel služeb“ jsou souhrnně označováni jako „Strany“.Za uživatele se považuje jakákoli fyzická nebo právnická osoba, právnická osoba nebo jiná organizace bez právní subjektivity, která zahájí nebo provede nákup na webových stránkách.Nákup na webových stránkách cz.autovignet.hu je možné provést pouze přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek (VOP) a obsahu informací o správě dat.Ve věcech, které zde nejsou regulovány, se bez zvláštních ustanovení použijí maďarské zákony a úřední předpisy platné kdykoli týkající se činnosti poskytovatele služeb, jakož i ustanovení obsažená v občanském zákoníku.

II. Předmět služby

Na našich webových stránkách lze zakoupit pouze platné oprávnění k užívání silnic (dálniční známky, e-známky) na území Maďarska.

III. Obsah smlouvy, uzavření smlouvy

Poskytovatel služeb poskytuje uživateli možnost využívat všechny služby a funkce webových stránek autovignet.hu.Smlouva mezi stranami se uzavírá využíváním služby v souladu s pravidly uzavírání smlouvy elektronicky. Využitá služba je považována za písemnou smlouvu, která je zaznamenána na webových stránkách poskytovatele služby.Uživatel obdrží na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o nákupu s potvrzením skutečnosti, data a předmětu nákupu.

Uživatel odpovídá za to, že veškerá data poskytnutá během nákupu jsou přesná, pravdivá a úplná a poskytovatel služeb nenese odpovědnost za nepřesnosti, nepravdivost nebo neúplnost údajů poskytnutých uživatelem.

IV. Podmínky služby

Dálniční známku je nutné zakoupit vždy před vjezdem na zpoplatněný úsek (je vhodné se o ni postarat před zahájením cesty).Usnadnění znamená, že od 1. ledna 2018 vstoupilo v platnost pravidlo, které umožňuje poctivým účastníkům silničního provozu, kteří omylem vjeli na zpoplatněnou silniční síť, že nanejvýš 60 minut od vjezdu si mohou zakoupit svoje oprávnění k užívání silnic.Následný nákup dálniční známky proto v zásadě nepředstavuje právo na užívání silnice se zpětnou účinností, dodatečně zakoupená dálniční známka, s výjimkou výše uvedeného, ​​představuje neoprávněné užívání silnice a zakládá povinnost zaplatit příplatek.

V případě platby platební kartou může být nejstarším datem zahájení platnosti zakoupených e-známek datum platby platební kartou.

V. Proces objednávání

Nákupy na stránkách autovignet.hu se provádějí bez registrace. Po zadání požadovaných údajů může uživatel zaplatit cenu dálniční známky platební kartou a zabezpečeným platebním kanálem.

Po výběru e-známku, která má být zakoupená, uživatel poskytne potřebná data (na základě principu ukládání dat poskytujeme možnost nákupu s co nejmenším počtem dat: insignie, poznávací značka, e-mail), po jejich zkontrolování, a po přijetí VOP a zásady správy dat klikněte na tlačítko „Odeslat objednávku“. Tímto způsobem je uživatel přesměrován na stránku bezpečných plateb OTP Mobil / SimplePay jako partner přijímající platební karty (AutoVignet Kft. nevidí ani nespravuje žádné údaje z karty).

Uživatel zadá údaje o své platební kartě v jednoduchém rozhraní SimplePay a poté provede platbu. SimplePay poté přesměruje uživatele zpět na webové stránky autovignet.hu.

Platba může mít úspěšný i neúspěšný stav.

Po úspěšné platbě poskytovatel služeb uvede na stránce, která se zobrazí, podrobnosti o nákupu spolu s ID známky potvrzující úspěšný nákup známky a také pošle potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem, která také obsahuje podrobnosti o nákupu a ID známky.

Uživatel také obdrží potvrzovací e-mail od OTP Mobil / SimplePay, že platba proběhla

Vždy zkontrolujte poznávací značku, insignie a dobu platnosti, abyste předešli typickým chybám. Doporučuje se uchovat potvrzovací dokument po dobu 2 let od posledního dne platnosti, protože uživatel může v případě potřeby prokázat své oprávnění na užívání dálnici. Kontrolní kupon lze také vytisknout, ale dostatečné je i elektronické úložiště.

VI. Ustanovení o finanční výkonnosti

Je důležité zdůraznit, že dokončení finančního plnění automaticky neznamená nárok na užívání dálnice.

Ve svém zájmu prosím zkontrolujte, zda váš prohlížeč po úspěšném nákupu zobrazuje potvrzení o úspěchu (zejména ID štítku) nebo zda jste obdrželi potvrzení o úspěšném nákupu e-mailem. Pokud se tak nestalo, informujte prosím náš zákaznický servis.

Pokud neobdržíte úspěšné potvrzení a vjedete po zpoplatněných silnicích, z toho vyplývající následky nese uživatel, poskytovatel služeb nemůže převzít žádnou odpovědnost.

VII. Povinnosti stran

Poskytovatel služeb zpracovává údaje o uživateli pouze v souladu s ustanoveními informací o správě dat.

Poskytovatel služeb poskytuje objednanou službu od data zakoupení.

Uživatel odpovídá za správnost údajů, které poskytl během procesu nákupu, zejména e-mailové adresy.

Uživatel prohlašuje, že jeho schopnost uzavřít smlouvu není omezena.

Nákup prostřednictvím webové stránky předpokládá, že si je uživatel vědom a akceptuje možnosti a omezení internetu. Uživatel a / nebo kupující bere na vědomí, že potenciální rizika spojená s procházením a nákupem musí sami vyhodnotit a že musí zajistit bezpečné používání svého počítače a ochranu dat v něm uložených. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí nebo jinými událostmi mimo jeho kontrolu, mimo jiné včetně:
za škody

• vyplývající z používání webových stránek nebo závady;
• vyplývající ze změny údajů kýmkoli;
• následkem zpoždění při přenosu informací;
• způsobenými viry;
• z důvodu chyby softwaru, chyby hardwaru, chyby internetové sítě;
• kvůli jiným technickým chybám;
• poruchy linky nebo systému

Uživatel může službu používat pouze pro legitimní a zákonné účely. Je zakázáno používat službu k nezákonným účelům a je zakázáno zakoupené služby prodávat třetím stranám (vyloučení dalšího prodeje). Poskytovatel služeb je oprávněn uživatele s okamžitou platností vyloučit, pokud se dozví o skutečnosti dalšího prodeje.

Uživatel bere na vědomí, že používání služby je na jeho vlastní odpovědnost.

VIII. Upravení, zrušení objednávky

Po schválení objednávky (po vystavení ID známky) již nelze objednávku zrušit ani upravit. Poskytovatel služby začne poskytovat službu okamžitě po zakoupení. Uživatel proto není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené mezi nepřítomnými podle článku 17/1999. (II. 5.) nařízení vlády.

IX. Omezení přístupu

Poskytovatel služby může uživateli zakázat používání webových stránek, pokud uživatel brání nebo ohrožuje řádné fungování služby, zejména pokud jeho činnost

• se pokusí o neoprávněné získávání dat, přenos dat nebo vniknutí do jiných počítačových systémů pomocí služby poskytované jemu;
• se pokusí zobrazit nebo získat neveřejná nebo obchodní tajemství dat a souborů uložených na serveru poskytovatele služeb nebo použitých během používání elektronické služby bez povolení;
• implementuje nebo se pokusí o neoprávněné použití počítačů, elektronických systémů a jejich zdrojů (jako jsou proxy, e-mailové servery, tiskárny, síťové brány a další připojený hardware) vlastněné jinými osobami;
• vede k neoprávněným změnám souborů nebo dat uložených na serveru poskytovatele služeb nebo se o to pokusí.

X. Doba trvání a ukončení smlouvy

Strany uzavírají tuto smlouvu na dobu neurčitou.

Uživatel může ukončit smlouvu, jak je popsáno v informacích o správě dat (může vymazat svá uložená data v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů). Poskytovatel služby je rovněž oprávněn s okamžitou platností ukončit smlouvu, pokud zjistí, že uživatel službu používá k nezákonným účelům. Poskytovatel služeb může jednostranně iniciovat změny ustanovení této smlouvy.

Vzhledem k tomu, že poskytovatel služby zahájí plnění s výslovným předchozím souhlasem uživatele a že uživatel bere na vědomí, že po provedení služby jako celku ztrácí své právo na ukončení smlouvy, v případě smlouvy o službě uživatel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené mezi nepřítomnými v souladu s 45/2014. (II. 26.) podle § 29 odst. 1 písm. A) nařízení vlády. V případě stížnosti nebo stížnosti, které mohou vzniknout během používání služby, se uživatel může obrátit na zákaznický servis poskytovatele služby.

XI. Informace o platbě platební kartou

Služba plateb platební kartou poskytovatele služeb je poskytována online platebním řešením OTP Mobil / SimplePay. Jednoduchý online platební systém je

vyvíjené a provozované
OTP Mobil Kft.
1143 Budapešť, Hungária krt. 17-19.
Registrační číslo společnosti: 01-09-174466
Daňové číslo: 24386106-2-42

Společnost OTP Mobil Kft. je členem skupiny OTP.

Přijímané platební karty:

• Visa Classic (embosované),
• MasterCard (embosované),
• Z karet Visa Electron (neembosovaných) pouze ty, u nichž vydávající banka povolila používání internetu,
• Z karet Maestro (neembosovaných) pouze ty, u nichž vydávající banka povolila používání internetu.

Na webových stránkách OTP Mobil Kft. musí uživatel zadat údaje na následující kartě:

• název banky vydávající kartu,
• jméno držitele karty,
• číslo karty,
• ověřovací kód,
• datum vypršení platnosti karty.

V zájmu bezpečnosti zákazníka a prevenci možného zneužití platební karty se nákupy platebních karet provádějí pomocí dvoustupňové autentizace zákazníka / 3D Secure. S tímto potvrzovacím kódem zaslaným na telefonní číslo poskytnuté bankou vydávající kartu může zákazník potvrdit a provést finanční transakci zahájenou na jeho online rozhraní a dokončit elektronickou platbu tímto potvrzovacím kódem.

Potvrzuji, že následující osobní údaje uložené v uživatelském účtu společnosti AutoVignet Ltd. (H-2094 Nagykovácsi, Séta utca 2., Maďarsko) v uživatelské databázi en.autovignet.hu budou předány společnosti OTP Mobil Ltd. a jsou důvěryhodné jako zpracovatel dat. Údaje přenášené správcem údajů jsou následující: jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa (PSČ, město, ulice a číslo domu). Povahu a účel činnosti zpracování údajů prováděné zpracovatelem údajů v Zásadách ochrany osobních údajů SimplePay najdete na následujícím odkazu: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

V případě platby kreditní kartou může být nejstarším datem zahájení platnosti zakoupených e-známek datum platby platební kartou.

XII. Podmínky fakturace

Pokud uživatel uvede svůj požadavek na fakturu s DPH na webových stránkách AutoVignet Kft, při nákupu systém obvykle zašle fakturu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem do několika minut, nejpozději však do 24 hodin. Pokud uživatel během procesu platby nepožaduje fakturu, nebudeme ji moci později nahradit. Faktura za službu je k dispozici ve formátu pdf. Takto připravená faktura je originál, kopie uživatele (platná i bez podpisu a razítka), vhodná pro účetnictví a odpovídá požadavkům č. 47/2008. nařízení ministerstva financí. Uživatel souhlasí s tím, že vytištění faktury je na něm, která mu nebude zaslána poštou poskytovatelem služeb.

XIII. Poplatek za službu

E-známky lze zakoupit na našich webových stránkách zaplacení následujících transakčních poplatků/poplatky za pohodlí, (kromě KÁĎ):

KATEGORIE 10-TI DENNÍ MĚSÍČNÍ ROČNÍ KRAJSKÉ
D1 590 Ft 740 Ft 2 640 Ft 590 Ft
D2 690 Ft 1 130 Ft 3 720 Ft 970 Ft
U 590 Ft 740 Ft 2 640 Ft 590 Ft
D1M 300 Ft 420 Ft 2 640 Ft 590 Ft

XIV. Další ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že ve věcech ovlivňujících právní vztahy mezi nimi budou jednat výlučně a výhradně na základě příslušných maďarských právních předpisů, které budou považovat za směrodatné a použitelné. Na dohody, které tyto všeobecné obchodní podmínky neupravují, se vztahují dohody uzavřené mezi stranami a příslušné maďarské právní předpisy, zejména příslušná ustanovení zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku.